mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Mar 22, 2020

IV Niedziela Wielkiego Postu

ZE WZGLĘDU NA PRACE KAMIENIARSKIE MSZA ŚW. W TYGODNIU O GODZINIE 7.30. / w piątek o 18.00 /
BARDZO PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.
SPOTKANIA MŁODZIERZY KLASY VIII ODWOŁANE.
GORZKIE ŻALE. ODWOŁANE!!!

Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia możność skorzystania ze sakramentu pojednania.
W wielkim poście nie będzie spowiedzi parafialnej.

Drodzy Parafianie.

W związku z ogłoszeniem przez Premiera Polski stanu zagrożenia epidemicznego proszę wszystkich parafian, aby stosowali się do wszystkich zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Episkopatu Polski i Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

Zwracam się z gorącą prośbą o skorzystanie z dyspensy udzielonej przez ks. Biskupa Ordynariusza od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i pozostanie w domach oraz uczestniczenie we Mszy św., Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej poprzez środki masowego przekazu.

Na Msze św. do kościoła zapraszam te osoby lub rodziny, które mają zamówione Msze św. - jeżeli uznają to za właściwe, aby zgodnie z wprowadzonym stanem liczba uczestników liturgii nie przekroczyła 50 osób.

Wszystkich zapewniam o modlitwie i polecam Bożej Opatrzności, Opiece Matki Bożej i św. Józefowi. Módlmy się wszyscy o powstrzymanie epidemii, polecajmy wszystkich pracujących w Służbie Zdrowia, troszczących się o chorych oraz wszystkich cierpiących.

Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości.

Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową.

We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Należy do nich obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła.

Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i realizację tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem osoby doskonale żałującej za grzechy.

KOMUNIKAT KURII

1. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami przez władze państwowe Biskup Rzeszowski postanowił co następuje:

Do końca marca zostają odwołane wszystkie zaplanowane wizytacje parafialne prowadzone przez obydwu księży biskupów.

Rekolekcje parafialne należy ograniczyć do nauk głoszonych podczas odprawianych Mszy św. i nabożeństw wielkopostnych.

Ze względów bezpieczeństwa, świeckich szafarzy Komunii św. w ich posłudze chorym mają zastąpić kapłani.

Należy zrezygnować z napełniania kropielnic wodą święconą, ale ze względu na jej wartość duchową prosimy zachęcić wiernych, żeby przynieśli wodę do poświęcenia, której następnie będą mogli używać.

2. W związku z podanymi przez środki społecznego przekazu informacjami o wprowadzeniu przez Rząd RP ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń, także religijnych, do 50 osób, Kuria Diecezjalna wyjaśnia co następuje:

Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia tekstu rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (które ukazało się w Dzienniku Ustaw dopiero w sobotę, 14 marca br. po godz. 6 rano) wynika, że władze państwowe wprowadziły jednak ograniczenie liczby uczestników nabożeństw do 50 osób łącznie z osobami sprawującymi kult. Tym niemniej racjonalny stosunek do rzeczywistości nakazuje nam zachować szczególną ostrożność.

W związku z powyższym zalecamy, aby:

- gdzie to możliwe dołożyć liczbę odprawianych Mszy św.,

- nie należy zamykać świątyń i odwoływać Mszy św.,

- zebranych w kościele należy poinformować o wymogach stawianych przez władze państwowe.

Dyspensa Biskupa Rzeszowskiego

W związku z zagrożeniem koronawirusem biskup rzeszowski Jan Wątroba, stosownie do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 13 marca br. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem. Dyspensa obowiązuje do końca marca 2020 r. zarówno diecezjan, jak i tych, którzy przebywają na terenie diecezji rzeszowskiej.

Poniżej prezentujemy treść dyspensy:

DYSPENSA

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca obecnie epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca 2020 r.: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej.

Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski
Rzeszów, 13 marca 2020 r.

 

KOMUNIKAT

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

-Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

-Odwołana została akcja „Noc konfesjonałów”.

-Przypominamy o treści przykazań kościelnych: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

-Kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

-Przypominamy o możności zjednoczenia się z Zbawicielem w Komunii Świętej duchowej.

-Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Komunii Świętej należy udzielać z najwyższą starannością. Wskazane jest rozdzielenie grupy wiernych przyjmujących Komunię Świętą do ust od tych, którzy przyjmują Ją na rękę.

-W odprawianiu pogrzebów należy pamiętać o tym, aby liczba uczestników nie przekraczała 50 osób. Szczegółowych ustaleń co do przebiegu ceremonii należy dokonywać w porozumieniu z rodziną zmarłego, firmą pogrzebową i zarządcą cmentarza. Możliwa jest do zastosowania forma: najpierw pochówek a następnie Msza Święta pogrzebowa. Jak do tej pory nie ma zakazu wprowadzania trumny do kościoła. Obowiązuje zakaz pieszych konduktów pogrzebowych.

-Udzielanie sakramentów chorym w domach jest obowiązkiem duszpasterzy. Dlatego winni stawiać się na wezwanie. Duszpasterz może odmówić posługi jedynie w sytuacji, gdyby jego obecność miała by pogorszyć stan chorego lub zagrozić jego życiu.

-Należy zrezygnować z organizowania rekolekcji parafialnych w okresie obowiązujących restrykcji dotyczących zgromadzeń. Zachęcamy do korzystania z nauk rekolekcyjnych głoszonych w środkach społecznego przekazu i w internecie.

-Zostają odwołane obchody Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową jak również pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do katedry w Rzeszowie w Wielki Czwartek na Mszę Krzyżma.

-Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

-Bardzo prosimy, aby gdzie to tylko jest możliwe, udostępniać wiernym kontakt z kościołem i parafią przez internet, prowadząc transmisje on-line nabożeństw i na bieżąco przekazując informacje poprzez strony internetowe lub odpowiednie aplikacje.

-Bardzo proszę, aby wszystkim wiernym przypomnieć o obowiązującej dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej eucharystii oraz o obowiązującym ograniczeniu liczbowym uczestników do 50 osób. Prośmy wiernych, aby pozostali w domach. Msze święte oraz nabożeństwa wielkopostne niech będą sprawowane z poszanowaniem prawa i zasad bezpieczeństwa.

Przekazujemy wiernym następujący apel ze szpitali:

Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!

NIEDZIELA

IV WIELKIEGO POSTU        

22.03.2020

8.15

Za śp. Mariana Pączek.

10.00

Z róży różańcowej pana Franciszka Kloca o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę NMP i światło życia wiecznego dla zmarłych.

15.30

GORZKIE ŻALE. ODWOŁANE!!!!
Msza dziękczynna za szczęśliwą operacje z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie duszy i ciała dla Marii i Alicji w rocznicę urodzin.

PONIEDZIAŁEK

 

23.03.2020

7.30

1./ Za śp. Halinę w XXX dzień śmierci int. od swatów.
2./ Za śp. Jana Reizer int. od rodziny Bartmanów..

WTOREK

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

24.03.2020

7.30

1./ Za śp. Bogumiła Białego int. od rodziny Gniewków i Krztoniów.
2./ Za śp. Bogumiła Białego int. od Darka z rodziną.

ŚRODA

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

25.03.2020

7.30

1./ O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla mamy i dziecka.
2./ Za śp. Marię Czesławę Depa int. od wnuczki Magdaleny.
NABOŻEŃSTWO DO NMP.

CZWARTEK

Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra.

26.03.2020

7.30

1./ Za śp. Janusza Białego int. od Grzegorza Lasoty z rodziną.
2./ Za śp. Jana Rączego int. od sąsiadów rodziny Majków.

PIĄTEK

 

27.03.2020

18.00

1./ Za śp. Wacława Edwarda Sieradzkiego w III r. śmierci.
2./ W int. parafii i Ojczyzny
DROGA KRZYŻOWA.

SOBOTA

 

28.03.2020

7.30

1./ Za śp. Romana Stachowicza int. od Heleny Stachowicz z Nosówki.
2./ Za śp. Tadeusza Szalach int. od sąsiadów z Rzeszowa.

NIEDZIELA

V WIELKIEGO POSTU            

29.03.2020

Ostatnia niedziela miesiąca, panowie z rady parafialnej będą przyjmować wpłaty na wykończenie naszego Kościoła.

Wpłaty bardzo proszę dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 68916300092001000531780002
z dopiskiem: Dar na rozbudowę Kościoła w Kielanówce.

8.15

Za śp. Marię w XXX r. śmierci oraz śp. Jana w XXV r. śmierci.

10.00

Za śp. Andrzeja Dziurę int. od syna Adama z rodziną.

15.30

W int. Marysi i Zuzi z okazji urodzin o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę NMP
GORZKIE ŻALE. ODWOŁANE!!!!

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska